Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

THÔNG BÁO GIA HẠN CUỘC THI GỬI TÁC PHẨM SÁNG TÁC BÀI HÁT VỀ "TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH LÀO CAI"

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai có Thông báo số 119/TB-SVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2017 về gia hạn thời gian gửi tác phẩm tham dự Cuộc thi sáng tác bài hát về "Truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai" (tập tin đính kèm)

1 nhận xét: